Μεταβείτε στη νέα ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής: https://lcp.panteion.gr/


Το Εργαστήριο Συγκρουσιακής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας ιδρύθηκε με την από 7.4.2015 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1722/18.8.2015), και αποτελεί μετεξέλιξη του «Κύκλου Συγκρουσιακής Πολιτικής», διεπιστημονικού δικτύου σε λειτουργία ήδη από το 2008. Το Εργαστήριο συνεργάζεται στενά με την Ομάδα Εργασίας Contentious Politics and Social Movements της Committee on Political Sociology, μέλους της Διεθνούς Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (IPSA) και της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ISA), και αποσκοπεί στην κάλυψη –σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο– διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Παντείου σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου: τη μελέτη της συγκρουσιακής πολιτικής, των συλλογικών δράσεων και των κοινωνικών κινημάτων. Στους στόχους του συγκαταλέγονται επίσης: ο σχεδιασμός προωθημένων διδακτικών μορφών, όπως εντατικά σεμινάρια (workshops) και θερινοί κύκλοι μαθημάτων με τη συμμετοχή συναδέλφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό· η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με τους δικούς του · η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, εκδόσεων και η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 (Α ́ 53).

Για περισσότερες πληροφορίες: Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης (ssefer@panteion.gr)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

Το Εργαστήριο Συγκρουσιακής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το Centre on Social Movement Studies της Scuola Normale Superiore, και η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης διοργανώνουν ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με στόχο την πολυπρισματική διερεύνηση της ελληνικής εμπειρίας, που θα διεξαχθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Μάιο του 2021. Υπό το φως του ότι, με πολλούς τρόπους, η Ελλάδα υπήρξε προάγγελος και συμπύκνωση εξελίξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, η λεπτομερής και θεωρητικά ενσυνείδητη εξερεύνησή της παρέχει τις βάσεις για την προβληματοποίηση και ενδελεχή διερεύνηση υπαρχουσών εννοιών και θεωρητικών αντιπαραθέσεων στην τομή θεσμικής και συγκρουσιακής πολιτικής με πρόδηλες ‒συγκριτικές-θεωρητικές‒ προεκτάσεις για ολόκληρη τη σύγχρονη πολιτική κοινωνιολογία. Οι γνωστικοί στόχοι επιμερίζονται σε τρεις βασικούς τομείς: (α) την επισταμένη αποτίμηση του χαρακτήρα και των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης· (β) την επίδρασή της στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και στους τρόπους με τους οποίους αυτή επέτεινε τη διαδικασία της μετα-δημοκρατικής συρρίκνωσης· και (γ) τις κοινωνικές-κινηματικές και πολιτικές αντιστάσεις που προκάλεσε, Ειδικές συνεδρίες θα ασχοληθούν επίσης με τη διαχείριση της πανδημίας καθώς και τις μορφές κοινωνικής αντίστασης που αυτή προκάλεσε. Δείτε το σκεπτικό του συνεδρίου εδώ:https://lcp.panteion.gr/διεθνες-συνεδριο/. Υποβολή προτάσεων -έως 350 λέξεις- μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 εδώ::https://lcp.panteion.gr/protaseis/.